استرس بی مورد

عوامل استرس

بهترین راه برای کنترل استرس های بی دلیل، تفکر در مورد آنهاست

 

من اغلب بی دلیل دچار استرس می شوم و نمی دانم چطور باید با این شرایط کنار بیایم و شرایط را کنترل کنم؟